Det finnes flere gode varmeløsninger for din bolig. Hvilken løsning som gagner deg best avhenger av type bolig, hvor du bor og om det er en ny bolig eller du skal renovere. I kombinasjon med vannbåren varme, gjerne i gulv, vil du i tillegg til økt komfort oppleve besparelser på din strømregning. Hvor store besparelser du kan oppnå kommer an på ditt forbruk, og ikke minst hvilken oppvarmingskilde du velger.

Fellesnevneren for alle vannbårne varmeanlegg er at anlegget får et bedre liv med jevnlig service

Gode grunner til å gjennomføre service på varmeanlegg

  • Man opprettholder leverandørens garantier.
  • Ved å ha regelmessig service av godkjent fagpersonale, sikrer man at varmepumpen har gode driftsforhold og lang levetid.
  • Man får en servicekontroll av systemet slik at varmepumpen kan trimmes inn og få en best mulig virkningsgrad.
  • Man vil oppdage eventuelle feil og mangler på systemet så tidlig som mulig.
Be om service

Et vannbasert varmeanlegg krever som de fleste andre tekniske anlegg vedlikehold for å fungere optimalt.

Service varmepumpe

Vi utfører service på væske-vann, og luft-vann varmepumper. Dette er maskiner som krever fagkunnskap for både installasjon og vedlikehold. Varmepumpen er som regel anleggets mest kostbare komponent, men også den viktigste. Kontroll av temperaturfølere, etterfylling av kuldemedium og kontroll av alarmlogg og eventuelle feilkoder er noe av det som utføres på en service.

Service vannbåren varme

Prinsippet med vannbåren varme er enkelt. Varmt vann sirkulerer i gulv, gjennom radiatorer eller viftekonvektorer. Når vi tar service på anlegget sjekker og justerer vi anleggets trykk, vi kontrollerer at varmen sirkulerer slik den skal og kontrollerer at trådløse romtermostater har kontakt med anleggets styringsenhet. En forutsetning for at du skal oppleve komfort og besparelser er at dette fungerer.

Garanti og levetid

Hovedargumenter for å installere vannbårne varmeanlegg og varmepumpe er energieffektiv oppvarming og komfort. For å opprettholde både komfort og besparelser på oppvarming kreves jevnlig tilsyn og vedlikehold. Du opprettholder garanti og forlenger anleggets levetid ved å ta jevnlig service. En service på varmeanlegget koster stort sett ikke mer enn en årlig service på bilen din.

Opplever du at varmeanlegget gir lite varme?

Magnetitt er den største årsaken til svikt i varmeanlegg.
Et varmeanlegg er utsatt for korrosjon/biofilm hver eneste dag. 

I alle lukkede varmeanlegg er vannbehandling avgjørende for å unngå korrosjon og beleggdannelse. Disse problemene kan resultere i økt energiforbruk, driftsproblemer, redusert funksjonalitet og redusert levetid på rør og komponenter.

Magnetitt og biofilm hindrer god gjennomstrømning i  vannbårne varmeanlegg, gir lavere
temperaturer enn ønskelig, som igjen gir dårligere ytelse.

Hvis varme/-kjøleanlegget  ikke  behandles,  bygges det opp magnetitt/biofilm som fører til at blant annet  radiatorer får kalde  områder, og anlegget får unødvendig høy  belastning

Radiator før rensing

Radiator etter rensing