Service varmeanlegg

Det finnes flere gode varmeløsninger for din bolig. Hvilken løsning som gagner deg best avhenger av type bolig, hvor du bor og om det er en ny bolig eller du skal renovere. I kombinasjon med vannbåren varme, gjerne i gulv, vil du i tillegg til økt komfort oppleve besparelser på din strømregning. Hvor store besparelser du kan oppnå kommer an på ditt forbruk, og ikke minst hvilken oppvarmingskilde du velger.

Fellesnevneren for alle vannbårne varmeanlegg er at anlegget får et bedre liv med jevnlig service

Gode grunner til å gjennomføre service på varmeanlegg

  • Man opprettholder leverandørens garantier.
  • Ved å ha regelmessig service av godkjent fagpersonale, sikrer man at varmepumpen har gode driftsforhold og lang levetid.
  • Man får en servicekontroll av systemet slik at varmepumpen kan trimmes inn og få en best mulig virkningsgrad.
  • Man vil oppdage eventuelle feil og mangler på systemet så tidlig som mulig.

Be om service

Et vannbasert varmeanlegg krever som de fleste andre tekniske anlegg vedlikehold for å fungere optimalt.

Service varmepumpe

Vi utfører service på væske-vann, og luft-vann varmepumper. Dette er maskiner som krever fagkunnskap for både installasjon og vedlikehold. Varmepumpen er som regel anleggets mest kostbare komponent, men også den viktigste. Kontroll av temperaturfølere, etterfylling av kuldemedium og kontroll av alarmlogg og eventuelle feilkoder er noe av det som utføres på en service.

Service vannbåren varme

Prinsippet med vannbåren varme er enkelt. Varmt vann sirkulerer i gulv, gjennom radiatorer eller viftekonvektorer. Når vi tar service på anlegget sjekker og justerer vi anleggets trykk, vi kontrollerer at varmen sirkulerer slik den skal og kontrollerer at trådløse romtermostater har kontakt med anleggets styringsenhet. En forutsetning for at du skal oppleve komfort og besparelser er at dette fungerer.

Garanti og levetid

Hovedargumenter for å installere vannbårne varmeanlegg og varmepumpe er energieffektiv oppvarming og komfort. For å opprettholde både komfort og besparelser på oppvarming kreves jevnlig tilsyn og vedlikehold. Du opprettholder garanti og forlenger anleggets levetid ved å ta jevnlig service. En service på varmeanlegget koster stort sett ikke mer enn en årlig service på bilen din.

Vannbehandling av varmeanlegg

Et varmeanlegg er utsatt for korrosjon/biofilm hver eneste dag. 

Magnetitt og biofilm hindrer god gjennomstrømning i  vannbårne varmeanlegg, gir lavere
temperaturer enn ønskelig, som igjen gir dårligere ytelse. Magnetitt er den største årsaken til svikt i varmeanlegg.

I alt fra enebolig, kontorbygg til helsehus benyttes lukkede varmeanlegg og kjøleanlegg for å regulere inne temperaturen i bygget. Vann og frostvæsker har en avgjørende funksjon som energibærer i lukkede energianlegg og tilstanden på denne væsken er avgjørende for energien effektivt kan fraktes og avgis i bygget.  Når væsker i lukkede anlegg påvirkes av luft, korrosjon og sedimentering vil samspillet mellom komponentene i anlegget være i ubalanse. Slike prosesser vil føre til driftsproblemer, økte energi- og driftskostnader og redusert levetid på komponentene

Hvis varme/-kjøleanlegget  ikke  behandles,  bygges det opp magnetitt/biofilm som fører til at blant annet  radiatorer får kalde  områder, og anlegget får unødvendig høy  belastning

Fordeler for huseier

  • Minimum 7 % besparelse på årlige oppvarmingskostnader.*
  • Umiddelbar og vedvarende beskyttelse av varme/-kjøleanlegg.
  • Opprettholder levetid for anlegget.
  • Reduserte karbonutslipp, minimum 7%.
  • Alle typer filterdimensjoner for varme/-kjøleanlegg til private boliger og næringsbygg.

*For en standard eiendom med tre soverom, basert på uavhengige undersøkelser utført i Storbritannia.

Radiator før rensing

Radiator etter rensing

Hva er magnetitt?
Magnetitt er magnetisk og vil raskt sedimentere og bygge seg opp over tid. Selv et tynt belegg av magnetitt kan redusere effekten til systemet og forhindre varmeoverføring. Dette kan igjen føre til økte energikostnader, da systemet bruker mer energi for å kompensere for varmetapet. Magnetitt kan redusere levetiden til systemkomponenter og forårsake ytterligere korrosjon. Svekkede komponenter kan føre til lekkasjer og feilfunksjon. Magnetitt kan forårsake blokkeringer og redusert gjennomstrømning i rørsystemer og ventiler. Blokkeringer i systemet fører til at pumpene må jobbe hardere for å kompensere. Pumper på høygir gir betydelige økninger i energibruk

Hva er Biofilm?
Lukkede varmeanlegg fylles gjerne opp med kommunalt tappevann. Dette vannet vil alltid inneholde en naturlig mengde bakterier. Lavtemperaturanlegg får ofte problemer med biofilm og biobegroing på grunn av de gunstige forholdene for bakterievekst som finnes der. Gulvvarmekretser er spesielt utsatte for biofilm, og selv et tynt lag vil ha merkbare konsekvenser for varmeoverføringen.

Kilde: Kompa