NØKKELTALL

2017 2018 2019 2020 2021
Inntekter
Salgsinntekt  kr                           7 424 554  kr                        12 587 050  kr                        16 219 126  kr                        18 155 111  kr                        14 781 933
Annen driftsinntekt  kr                                         –  kr                                         –  kr                                25 500  kr                                13 500  kr                              221 762
Sum inntekter  kr                           7 424 554  kr                        12 587 050  kr                        16 244 626  kr                        18 168 611  kr                        15 003 695
Kostnader
Varekostnad  kr                           3 361 733  kr                           5 840 004  kr                           7 773 125  kr                           8 745 034  kr                           6 256 251
Lønnskostnad  kr                           2 609 829  kr                           3 890 375  kr                           5 514 892  kr                           5 902 286  kr                           4 931 172
Avskriving på varige driftsmidler  kr                              149 917  kr                              163 180  kr                              192 875  kr                              213 102  kr                                73 040
Annen driftskostnad  kr                              939 825  kr                           1 393 480  kr                           1 612 742  kr                           1 423 947  kr                           1 497 755
Sum kostnader  kr                           7 061 304  kr                        11 287 039  kr                        15 093 634  kr                        16 284 369  kr                        12 758 218
Resultat
Ordinært resultat før skatt  kr                              329 118  kr                           1 282 731  kr                           1 143 217  kr                           1 888 512  kr                           2 245 702
Skattekostnad  kr                                83 267  kr                              297 551  kr                              251 962  kr                              415 484  kr                              579 588
Ordinært resultat etter skatt  kr                              245 851  kr                              985 180  kr                              891 255  kr                           1 473 028  kr                           1 666 114
Sum opptjent egenkapital  kr                           573 876  kr                        1 589 056  kr                        2 480 312  kr                        3 953 339  kr                        3 979 963

Det ble høsten 2022 gjennomført en omorganisering av selskapets eierstruktur, og i den forbindelse gjennomført en fusjon og bytte av organisasjonsnummer på Sokna Rør AS. Oppgitte nøkkeltall er for overdragende selskap (Sokna Rør 998088763) t.o.m fusjonsdato 30.11.2022. Tallene er hentet fra offentlige register.