Privat avløpsanlegg

De fleste av oss tenker nok ikke så nøye over hva som skjer med avløpsvannet når det forsvinner ned i vasken, eller man trekker ned i do. Men kravene til rensing blir stadig strengere, og innen 2027 er norske kommuner, gjennom EU-direktiv, pålagt å kartlegge alle elver og vassdrag, med den hensikt at disse er miljømessig i god stand. Dette medfører at kommunene også på få kontroll på spredt avløp. For din del kan det bety pålegg om å utbedre ditt anlegg. Skal du bygge nytt er avløpsløsningen og prosjekteringen av dette en forutsetning for å komme i gang.

Det finnes ulike renseløsninger for separate avløp. Hvilken løsning som passer best for ditt avløp er i hovedsak avhengig av utslippskrav, lokale naturforhold og kostnader for etablering og drift av anlegg.

Det er kommunen som avgjør hvilke utslippskrav som skal settes til avløpet fra ditt hus. Det må sendes inn en søknad om tillatelse til utslipp. I tillegg må det søkes om byggetillatelse i henhold til plan- og bygningsloven.

Prosjektering av avløpsanlegg og søknad om utslippstillatelse

PROSJEKTERING
Anlegget prosjekteres etter gjeldende forskrifter, til grunn i alle saker ligger aktuelle VA-miljøblad, eventuelle lokale forskrifter og planer, retningslinjer og anbefalinger fra Norsk-vann og NIBIO. Som en del av prosjekteringen er nødvendige grunnundersøkelser – disse kan ikke utføres i vintersesongen.

KOMPETANSE
Sokna Rør innehar nødvendig kompetanse for prosjektering og bygging av mindre avløpsanlegg (inntil 50PE).

SØKNADSPROSESSEN
Når anlegget er ferdig prosjektert, oppdragsavtale inngått, starter vi arbeidet med å utarbeide søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig/fritidsbolig. Bygging av avløpsanlegg er søknadspliktig både iht. forurensnings-forskriften og plan- og bygningsloven. Vi bistår med innhenting av ansvarsretter fra aktuelle aktører og utarbeider nabovarsel som vi sender digitalt til aktuelle naboer. Er det ønskelig med nabovarsler per papir anbefaler vi at du leverer nabovarsel personlig og innhenter signaturer på tiltaket. Nabovarsel på utslippssaker har fire ukers frist for innsigelser. Søknad om utslippstillatelse har jf. forurensningsforskriften inntil 6 ukers saksbehandlingstid.

LEVERANDØR AV ANLEGG
Sokna Rør forbeholder seg retten til å levere alle anleggets komponenter på de avløpsanlegg som vi prosjekterer og søker inn. Vi samarbeider med utvalgte leverandører og forholder oss til disse.

FERDIGATTEST
Når anlegget er ferdig montert og igangsatt sendes søknad om ferdigattest til aktuell kommune.

Spørsmål og svar

Jeg skal bygge nytt hus/ bygge på huset, må jeg søke om utslippstillatelse før jeg sender byggesøknad?
Ja, om du ikke kan dokumentere at du har godkjent avløpsanlegg, iht dagens krav, vil kommunen kreve en utslippstillatelse før de behandler byggesaken. Det samme gjelder også ved fradeling av eiendom. (Dette kan avvike noe fra kommune til kommune)

Jeg har i dag en slamavskiller med en enkel infiltrasjonsgrøft, det har aldri vært problem med dette anlegget. Er dette godkjent etter dagens krav?
Tidligere var dette en «vanlig» måte å bygge avløpsanlegg på. For å finne ut om dette er godkjent etter dagens krav må det gjøres både undersøkelser og noen oppgraderinger. Du må ha dokumentasjon på slamavskillerens renseeffekt, den må være dimensjonert etter VA-miljøblad 48, og infiltrasjonsgrøften din må være dimensjonert og bygget iht VA-miljøblad 59. Finnes ikke dokumentasjon på anlegget er løsningen å bygge nytt.

Må jeg ha serviceavtale?
På minirenseanlegg er dette påbudt. Enkelte kommuner krever også årlig serviceavtale på andre avløpsanlegg. Det som er viktig å bemerke seg er at avløpsanlegg ofte inneholder pumper og elektronikk. Du bør derfor jevnlig kontrollere og rengjøre elektriske komponenter som pumper og alarmer. Selv om anlegget er prosjektert og bygget iht gjeldende krav, så er det alltid du som anleggseier som har ansvaret for at det fungerer som det skal, og få utbedret det om det ikke fungerer.

Er det godkjent med tett tank?
Tett tank kan vurderes som et alternativ i de tilfeller det er snakk om å dele avløp, gråvann/sortvann. Tett tank vil kun kunne benyttes til avløp fra toalett, og det stilles da krav til et lavtspylende toalett. Denne løsningen benyttes sjelden – som regel på steder hvor det ikke er innlagt strøm.

Er det nok å sende inn en jordprøve fra egen eiendom til analyse, dersom man ønsker å få en vurdering på om infiltrasjonsanlegg kan bygges?
Nei, det er ikke tilstrekkelig å ta ut en jordprøve der man antar at infiltrasjonsanlegg kan etableres. For å avklare om infiltrasjons-anlegg kan bygges, må det gjennomføres grunnundersøkelser og vurdering av forurensningsmessige konsekvenser. Dette skal utføres av firma med nødvendig hydrogeologisk kompetanse.

Kan jeg gå sammen med naboer om et felles anlegg? 
Ja, det er både fornuftig og besparende, så lenge det praktisk er fornuftig å løse. Vurderer du eller må du bygge nytt avløpsanlegg, snakk med naboen – mest trolig må naboen også gjøre noe med sitt avløpsanlegg før eller senere. Undersøk også med kommunen om det planlegges fremtidig tilknytning til offentlig avløp.

Kommunene skal kartlegge og følge opp utslipp fra avløpsanlegg som de er myndighet for (alle avløpsanlegg etter kapittel 12 og 13 i forurensningsforskriften). Kommunen skal gi pålegg om tiltak for anlegg som ikke overholder rensekrav gitt i tillatelser etter 1.1.2007, samt sette i verk tiltak for å sørge for at utslipp etablert før 1.1.2007 blir renset i tråd med rensekravene i forurensingsforskriftens kapittel 12 og 13.

 

Målsetningen skal være at alle anleggene i den enkelte kommune oppfyller forurensingsforskriftens rensekrav slik at miljømålene etter vannforskriften kan nås innen 2027, og senest innen 2033.

Kilde: Regjeringen.no

Ingen kan sette i verk nye utslipp eller øke utslipp vesentlig uten at tillatelse er gitt i medhold av § 12-5.

Utslipp etablert før 1. januar 2007, som ikke økes vesentlig, er tillatt i den grad dette følger av § 12-16.

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften, kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

 

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Renseløsninger

Det finnes flere godkjente og velfungerende anlegg. Her er de mest brukte løsningene. Prosjektering gir svar på hvilket anlegg som fungerer best på din eiendom. Når vi legger frem løsningsforslag til deg skal vi først og fremst hensynta miljøet og kravene i forskriften, men vi skal også ta hensyn til både investerings- og driftskostnader.  Vedlikehold av avløpsanlegget er viktig, og anleggseiers ansvar. Selv om det i dag kun er pålagt serviceavtale på minirenseanlegg anbefaler vi sterkt at du tegner serviceavtale uavhengig av type avløpsanlegg. Garanti- og reklamasjonsrettigheter bortfaller om anlegget ikke er vedlikeholdt.

Minirenseanlegg

I områder med brukerinteresser og/eller fare for eutrofiering (renseklassene  a og b) er kjemisk/biologiske minirenseanlegg vanligvis det rimeligste alternativet der det er vanskelig å få til infiltrasjonsanlegg. Minirenseanlegg er vanligvis det rimeligste alternativet når det stilles høye rensekrav og der det er vanskelig å få til infiltrasjonsanlegg. Minirenseanlegg krever lite areal.

Infiltrasjonsanlegg

I et infiltrasjonsanlegg renses vannet når det trenger ned i grunnen og ned til grunnvannet. Vannet filtreres gjennom jordmasser der avløpsvannet renses via mekaniske, kjemiske og biologiske prosesser. Etablering av infiltrasjonsanlegg forutsetter selvdrenerende jordmasser med høy nok evne til å holde tilbake aktuelle forurensningsstoffer.

Gråvannsanlegg

Et eget renseanlegg for gråvann forutsetter en separat toalettløsning, f.eks. biologisk toalett eller lavtspylende toalett til tett tank. Gråvannsrenseanlegg med biofilter består av slamavskilling i en vanlig slamavskiller (alternativt i en filterpose for hytter), og en filterkum for videre rensing av avløpsvannet. Vanlig slamavskiller anbefales dersom det er bilvei frem til anlegget.

Gråvannsanlegg med biofilter er mest aktuelt for rensing av gråvann fra hytter og helårsboliger i følsomt og normalt område, der det ikke foreligger mulighet for infiltrasjon av totalavløp (både svartvann og gråvann).