Privat avløpsanlegg

De fleste av oss tenker nok ikke så nøye over hva som skjer med avløpsvannet når det forsvinner ned i vasken, eller man trekker ned i do. Men kravene til rensing blir stadig strengere, og innen 2027 er norske kommuner, gjennom EU-direktiv, pålagt å kartlegge alle elver og vassdrag, med den hensikt at disse er miljømessig i god stand. Dette medfører at kommunene også på få kontroll på spredt avløp. For din del kan det bety pålegg om å utbedre ditt anlegg. Skal du bygge nytt er avløpsløsningen og prosjekteringen av dette en forutsetning for å komme i gang.

Det finnes ulike renseløsninger for separate avløp. Hvilken løsning som passer best for ditt avløp er i hovedsak avhengig av utslippskrav, lokale naturforhold og kostnader for etablering og drift av anlegg.

Det er kommunen som avgjør hvilke utslippskrav som skal settes til avløpet fra ditt hus. Det må sendes inn en søknad om tillatelse til utslipp. I tillegg må det søkes om byggetillatelse i henhold til plan- og bygningsloven.

Prosjektering av avløpsanlegg og søknad om utslippstillatelse

PROSJEKTERING
Anlegget prosjekteres etter gjeldende forskrifter, til grunn i alle saker ligger aktuelle VA-miljøblad, eventuelle lokale forskrifter og planer, retningslinjer og anbefalinger fra Norsk-vann og NIBIO. Som en del av prosjekteringen er nødvendige grunnundersøkelser – disse kan ikke utføres i vintersesongen.

KOMPETANSE
Sokna Rør innehar nødvendig kompetanse for prosjektering og bygging av mindre avløpsanlegg (inntil 50PE).

SØKNADSPROSESSEN
Når anlegget er ferdig prosjektert, oppdragsavtale inngått, starter vi arbeidet med å utarbeide søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig/fritidsbolig. Bygging av avløpsanlegg er søknadspliktig både iht. forurensnings-forskriften og plan- og bygningsloven. Vi bistår med innhenting av ansvarsretter fra aktuelle aktører og utarbeider nabovarsel som vi sender digitalt til aktuelle naboer. Er det ønskelig med nabovarsler per papir anbefaler vi at du leverer nabovarsel personlig og innhenter signaturer på tiltaket. Nabovarsel på utslippssaker har fire ukers frist for innsigelser. Søknad om utslippstillatelse har jf. forurensningsforskriften inntil 6 ukers saksbehandlingstid.

LEVERANDØR AV ANLEGG
Sokna Rør forbeholder seg retten til å levere alle anleggets komponenter på de avløpsanlegg som vi prosjekterer og søker inn. Vi samarbeider med utvalgte leverandører og forholder oss til disse.

FERDIGATTEST
Når anlegget er ferdig montert og igangsatt sendes søknad om ferdigattest til aktuell kommune.

Ingen kan sette i verk nye utslipp eller øke utslipp vesentlig uten at tillatelse er gitt i medhold av § 12-5.

Utslipp etablert før 1. januar 2007, som ikke økes vesentlig, er tillatt i den grad dette følger av § 12-16.

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften, kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

 

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Alle avløpsanlegg i den enkelte kommune skal oppfylle forurensningsforskriften sine rensekrav slik at  innen 2027, og senest innen 2033. Kilde: Regjeringen.no

Spørsmål og svar

Jeg har i dag en slamavskiller med en enkel infiltrasjonsgrøft, det har aldri vært problem med dette anlegget. Er dette godkjent etter dagens krav? Tidligere var dette en «vanlig» måte å bygge avløpsanlegg på. For å finne ut om dette er godkjent etter dagens krav må det gjøres både undersøkelser og noen oppgraderinger. Du må ha dokumentasjon på slamavskillerens renseeffekt, den må være dimensjonert etter VA-miljøblad 48, og infiltrasjonsgrøften din må være dimensjonert og bygget iht VA-miljøblad 59. Finnes ikke dokumentasjon på anlegget er løsningen å bygge nytt.

Må jeg ha serviceavtale?
På minirenseanlegg er dette påbudt. Enkelte kommuner krever også årlig serviceavtale på andre avløpsanlegg. Det som er viktig å bemerke seg er at avløpsanlegg ofte inneholder pumper og elektronikk. Du bør derfor jevnlig kontrollere og rengjøre elektriske komponenter som pumper og alarmer. Selv om anlegget er prosjektert og bygget iht gjeldende krav, så er det alltid du som anleggseier som har ansvaret for at det fungerer som det skal, og få utbedret det om det ikke fungerer.

Er det godkjent med tett tank?
Tett tank kan vurderes som et alternativ i de tilfeller det er snakk om å dele avløp, gråvann/sortvann. Tett tank vil kun kunne benyttes til avløp fra toalett, og det stilles da krav til et lavtspylende toalett. Denne løsningen benyttes sjelden – som regel på steder hvor det ikke er innlagt strøm.

Er det nok å sende inn en jordprøve fra egen eiendom til analyse, dersom man ønsker å få en vurdering på om infiltrasjonsanlegg kan bygges?
Nei, det er ikke tilstrekkelig å ta ut en jordprøve der man antar at infiltrasjonsanlegg kan etableres. For å avklare om infiltrasjons-anlegg kan bygges, må det gjennomføres grunnundersøkelser og vurdering av forurensningsmessige konsekvenser. Dette skal utføres av firma med nødvendig hydrogeologisk kompetanse.